May 10, 2018

10/05/2018

[TIPS] Công thức trả lời Speaking Part 1 – Mirror

“Bí kíp” trả lời Speaking part 1, đó là trả lời ngắn gọn với 2 câu: Câu 1: Trả lời trực tiếp câu hỏi (give a […]
10/05/2018

Một số cụm từ chủ đề FOOD

To have a balanced diet: Có một chế độ ăn uống cân bằng Ex: You must have a balanced diet to have a sexy body
10/05/2018

[Tips – Speaking P.1] Mẫu mở đầu câu trả lời

Đối với IELTS Speaking Part 1, sẽ thật nhàm chán nếu bạn không thêm thắt một chút cho câu trả lời thêm phần “quyến rũ”. Không […]
10/05/2018

Sự tự học

Experience