July 27, 2018

27/07/2018

#20 – Review Book: Nhân tố Enzyme – Thực hành (Quyển số 2) – Hiromi Shinya

À nhong~, mình đã quay lại cùng với review quyển sách thứ 2 nằm trong BST 4 cuốn “Nhân tố Enzyme” –  từ bác sĩ Hiromin […]