mirror

10/05/2018

[TIPS] Công thức trả lời Speaking Part 1 – Mirror

“Bí kíp” trả lời Speaking part 1, đó là trả lời ngắn gọn với 2 câu: Câu 1: Trả lời trực tiếp câu hỏi (give a […]