từ vựng ielts

10/05/2018

Một số cụm từ chủ đề FOOD

To have a balanced diet: Có một chế độ ăn uống cân bằng Ex: You must have a balanced diet to have a sexy body